漢語双ピン式

なし Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M
iu ia e uan üe uai u i o un a ong uang en eng ang an ao ai ei ie iao ui ou in ian
ua üan ü ün
Q q qing qiu qia  quan que  qu qi  qun  qiong qiang        qie qiao  qin qian
W w wa     wu  wo  wa   wen weng wang wan  wai wei
E e e  鳄鱼 餓死 額度
R r er 而且 re ruan 儿童 而又 ru ri ruo run rong 二等 ren reng rang ran rao 児子 児戯 rui rou 儿女 耳目
T t ting te tuan tu ti tuo tun ta tong teng tang tan tao tai tei tie tui tou tian
Y y ying ye yuan yue yu yi yo yun ya yong 遠隔 yang yan yao you yin
U sh sha shua she shuan shuai shu shi shuo shun sha shuang shen sheng shang shan shao shai shei shui shou
I ch cha chua che chuan chuai chu chi chuo chun cha chong chuang chen cheng chang chan chao chai chui chou
O o o
P p pa pu pi po 批評 pa pen peng pang pan pao pai pei pie piao pou pin pian
A a a ai ao
S s sa se suan su si suo sun sa song sen seng sang san sao sai sui sou
D d ding diu dua de duan du di duo dun da dong deng dang dan dao dai dei die diao dui dou dian
F f en 恩情 恩人 恩怨 fu fo fa 恩徳 fen feng fang fan 恩愛 fei 恩賜 fou
G g ga gua ge guan guai gu guo gun ga gong guang gen geng gang gan gao gai gei gui gou
H h ang hua he huan huai hu huo hun ha hong huang hen heng hang han hao hai hei hui hou
J j an jiu jia juan jue ju ji jun jiong jiang 安分 鞍鋼 安徽 暗暗 安康 按量 安葬 jie jiao 安装 jin jian
K k ao 傲气 kua ke kuan kuai ku kuo kun ka kong kuang ken keng kang kan kao kai kei kui kou 奥妙
L l ai liu lia le luan lüe lu li luo lun la long liang 愛撫 leng lang lan lao lai lei lie liao lou lin lian
Z z za ze zuan zu zi zuo zun za zong zen zeng zang zan zao zai zei zui zou
X x xing xiu xia xuan xue xu xi xun xiong xiang xie xiao xin xian
C c ca ce cuan cu ci cuo cun ca cong cen ceng cang can cao cai cui cou
V zh zha zhua zhe zhuan zhu zhi zhuo zhun zha zhong zhuang zhen zheng zhang zhan zhao zhai zhei zhui zhou
B b bing 偶然 嘔吐 欧亜 bu bi bo ba 殴打 ben beng bang ban bao bai bei bie biao 欧州 bin bian
N n ning niu ne nuan nüe nu ni nuo nun na nong niang nen neng nang nan nao nai nei nie niao 女方 nou nin nian
M m ming miu me mu mi mo ma men meng mang man mao mai mei mie miao mou min mian
Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

1打目のUはsh,Iはch,Vはzhです。2打目のSはong,Dはuang,Fはen,Gはeng,Hはang等です。
Qだけでqingの候補が出てくる。QQと打つと1番目のQはq、2番目のQはiuなのでqiuという候補が出てくる。QWでqiaの候補が出てくる。
RQだと該当のriuというピンインがないので略語として「而且」が出てくる。
標準ではかなり空白があるが、このように空白に略語を登録できればかなり速く打てるだろう。


windows vista までは、標準で付いていたが、その後はインターネットで入手しないといけない。


漢語入力法