索恒 中文速记机

   没有 介母     介母 i     介母 u  介母 ü
a o e ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iou ian in iang ing iong u ua uo uai uei uan uen uang ü üe üan ün
a o e ai ei ao ou oe iu ae io ue i a iao e iou ioe aou iae aoe iue u ua o uai ioue uoe aoeiu uae ü üe üoe üo
a o e ai ei ao ou an en ang eng weng y i ya yao ye you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang yu yue yuan yun
a jyo byuai ai ei ao ou oe iu ae io bue gi buai giao byuai biou zioe daou diae zaoe biue jyu bua jyo juai jioue juoe jaoeiu duae zjü züe züoe züo
b b ba b bai bei bao boe biu bae bio bi biao be bioe baou baoe bu b
p by bya by byai byei byao byou byoe byiu byae byio byi byiao bye byioe byaou byaoe byu p
m bj bja bj bje bjai bjei bjao bjou bjoe bjiu bjae bjio bji bjiao bjuai bjiou bjioe bjaou bjaoe bju m
f bjy bjya bjy bjyei bjyou bjyoe bjyiu bjyae bjyio bju f
d d da d dai dao dou doe dae dio due di duai diao de diou dioe daoe du do dioue duoe daoeiu d
t dy dya dy dyai dyao dyou dyoe dyae dyio dyue dyi dyiao dye dyioe dyaoe dyu dyo dyioue dyuoe dyaoeiu t
n dj dja dj djai djei djao djou djoe djiu djae djio djue dji djiao dje djiou djioe djaou djiae djaoe dju djo djuoe djü djüe n
l djy dija djy djyai djyei djyao djyou djyoe djyae djyio djyue djyi djyuai djyiao djye djyiou djyioe djyaou djyiae djyaoe djyu djyo djyuoe djyaoeiu djyü djyüe l
g g ga g gai gei gao gou goe giu gae gio gue gu gua go guai gioue guoe gaoeiu guae g
k gy gya gy gyai gyei gyao gyou gyoe gyiu gyae gyio gyue gyu gyua gyo gyuai gyioue gyuoe gyaoeiu gyuae k
h gj gja gj gjai gjei gjao gjou gjoe gjiu gjae gjio gjue gju gjua gjo gjuai gjioue gjuoe gjaoeiu gjuae h
j j j ja jiao je jiou jioe jaou jiae jaoe jiue jüe jüoe jüo j
q jy jy jya jyiao jye jyiou jyioe jyaou jyiae jyaoe jyiue jyü jyüe jyüoe jyüo q
x jzy jzy jzya jzyiao jzye jzyiou jzyioe jzyaou jzyiae jzyaoe jzyiue jzyü jzyüe jzyüoe jzyüo x
zh zg zga zge zgai zgei zgao zgou zgoe zgiu zgae zgio zgue zg zgu zgua zgo zguai zgioue zguoe zgaoeiu zguae zh
ch zgy zgya zgye zgyai zgyao zgyou zgyoe zgyiu zgyae zgyio zgyue zgy zgyu zgyua zgyo zgyuai zgyioue zgyuoe zgyaoeiu zgyuae ch
sh zgj zgja zgje zgjai zgjei zgjao zgjou zgjoe zgjiu zgjae zgjio zgj zgju zgjua zgjo zgjuai zgjioue zgjuoe zgjaoeiu zgjuae sh
r gjy gjye gjyao gjyou gjyoe gjyiu gjyae gjyio gjyue gjy gjyu gjyua gjyo gjyioue giyuoe gjyaoeiu er-yao r
z z za ze zai zei zao zou zoe ziu zae zio zue z zu zo zioue zuoe zaoeiu z
c zy zya zye zyai zyao zyou zyoe zyiu zyae zyio zyue zy zyu zyo zyioue zyaoeiu c
s zj zja zje zjai zjao zjou zjoe zjiu zjae zjio zjue zj zju zjo zjioue zjuoe zjaoeiu s


機械式速記とキーボード入力
中指が長いので3段にして、小指が短いので1段にしている。

刘永森 李莉 著 中文速记机 培训教程 清华大学出版社 より引用